loader-logo

Algemene (les)voorwaarden

Aanmelden voor een seizoen 

·      Aanmelden kan mondeling, waarna u een inschrijfformulier ontvangt. De aanmelding is definitief verwerkt wanneer u een bevestiging ontvangt van de inschrijving.

·      Aanmelden kan niet rechtstreek via de website.

·      Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

·      Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van tennisvereniging de Mossendam verplicht. Proeflessen en ‘maak kennis met tennis’ zijn hiervan een uitzondering op de regel. De jaarlijkse contributie aan tennisvereniging de Mossendam bedraagt:

o    Junioren (degenen die in het betreffende bondsjaar 17 jaar of jonger zijn): €57 per kalenderjaar.

o    Senioren (degenen die in het betreffende bondsjaar de 18-jarige leeftijd bereiken): €135 per kalenderjaar.

·      Inschrijving voor Eline Edel Tennis houdt niet automatisch een lidmaatschap bij tennisvereniging de Mossendam in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging af te sluiten, voor aanvang van tennislessen bij Eline Edel Tennis.

·      Eline Edel Tennis stuurt na afloop van elk seizoen opnieuw een inschrijvingsformulier per mail. Hierin wordt u gevraagd eventuele wijzingen van beschikbaarheid voor de lessen van het opvolgende seizoen door te geven.

 

Het lesgeld

·      Bij Eline Edel Tennis zijn er verschillende abonnementsvormen namelijk;

o    Jeugd: 5 t/m 12 jaar – 1 keer in de week: €22,50 per maand.

o    Jeugd: 5 t/m 12 jaar – 2 keer in de week: €40,00 per maand. (10% korting)

o    Jeugd: 12 t/m 17 jaar – 1 keer in de week: €29,50 per maand.

o    Jeugd: 12 t/m 17 jaar – 2 keer in de week: €53,00 per maand. (10% korting)

o    Senioren: 17+ – groepsles 3 personen: €43,50 per maand.

o    Senioren: 17+ – groepsles 4 personen: €32,50 per maand.

o    Senioren: 17+ – groepsles 5 personen: €26,00 per maand.

o    Senioren: 17+ – groepsles 6 personen: €21,50 per maand.

o    Privé- en duo training op aanvraag €39,00 per 50 minuten.

·      De lessen voor zowel de jeugd als senioren worden gegeven in een seizoen van 20 weken. Het kalenderjaar bestaat uit 2 seizoenen namelijk; het zomerseizoen (april t/m september en het winterseizoen (oktober t/m maart). Bovenstaand genoemde bedragen zijn per seizoen. Een seizoen bedraagt 6 maanden. De 20 lessen worden verdeeld in 6 maanden per seizoen.

·      Betaling wordt door middel van een automatische incasso voldaan. Deze wordt iedere maand omstreeks de 24ste geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. 

·      Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van de lesgelden t/m einde van het seizoen wel verplicht. 

·      Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep en tijden is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van de lesgelden t/m einde van het seizoen is wel verplicht. 

·      Eline Edel Tennis heeft het recht per seizoen de abonnementsprijzen te wijzigen.

·      Ziekte of afwezigheid van een deelnemer heeft geen invloed op het door de deelnemer verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige deelnemer te vervallen.

 

Afmelden voor een seizoen

·      Afmelden dient schriftelijk te gebeuren. De afmelding is definitief bij ontvangst van de bevestiging van de opzegging. 

·      Het lidmaatschap van Eline Edel Tennis duurt te allen tijde tot het einde van het seizoen. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het daaropvolgende seizoen.  

·      Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

·      Niet verschijnen op te tennisles is voor rekening van de cursist. Bij langdurige blessures, verhuizing e.d. vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, tenzij Eline Edel Tennis anders beslist.

·      Eline Edel Tennis stuurt na afloop van elk seizoen opnieuw een (her) inschrijvingsformulier per mail. Hierin wordt u gevraagd eventuele wijzingen van beschikbaarheid voor de lessen van het opvolgende seizoen door te geven.

 

De tennisles

·      Een tennisles duurt vijftig minuten. Een halve tennisles duurt vijfentwintig minuten, dit is alleen voor Privé- en duo training.

·      Een eenmaal begonnen les, die wordt afgebroken door bijvoorbeeld: extreme weersomstandigheden, ongevallen of andere factoren zal in overleg besloten worden of deze ingehaald wordt.

·      Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training op een, in overleg te bepalen, tijdstip worden ingehaald. Hiervoor zijn ook speciale inhaal weken.

·      De lessen worden bij aanvang van het seizoen gedeeld in de lesplanning. Dagen en tijden staan hierin vastgesteld.

·      Tijdens (basis-)schoolvakanties wordt geen lesgegeven.

·      Bij ziekte of afwezigheid dient men minimaal 1 uur voor aanvang van de les af te melden.

 

De cursist

·      De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.

·      De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.

·      In verband met de opbouw van de lessen is het van belang dat de cursist geen dan wel zo weinig mogelijk lessen verzuimt. Dit is niet alleen nadelig voor u zelf, doch ook voor de groep waarin u lessen volgt.

 

Aansprakelijkheid

·      Eline Edel Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.

 

Overige voorwaarden

·      Eline Edel tennis houdt zich het recht zonder mededeling vooraf de voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Eline Edel Tennis.

·      In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist Eline Edel Tennis.

·      Door in te schrijven voor tennisles of een andere activiteit van Eline Edel Tennis verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Eline Edel Tennis zoals deze op de website www.eetennis.nl gepubliceerd staan.