loader-logo

Privacyverklaring
Eline Edel Tennis, gevestigd aan Menting 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij vindt het van belang dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Daarom is deze verklaring uiteengezet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Eline Edel Tennis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht 
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wie worden verwerkt
Eline Edel tennis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Eline Edel Tennis verzamelt alleen gegevens van leden die jonger zijn dan 16 jaar wanneer daarvoor toestemming is gegeven door ouder(s) of voogd.

Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@eetennis.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt
Eline Edel Tennis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen van diensten en activiteiten
– Eline Edel Tennis verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is

Geautomatiseerde besluitvorming
Eline Edel Tennis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Eline Edel Tennis bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden                                                                                                                                      Eline Edel Tennis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eline Edel Tennis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Eline Edel Tennis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Beeldmateriaal
Eline Edel tennis behoudt zich het recht om beeldmateriaal, aangaande activiteiten en trainingen, te gebruiken op haar website, sociale media en nieuwbrieven. U kunt hierover bezwaar maken door contact op te nemen via info@eetennis.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht Eline Edel Tennis te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Eline Edel Tennis deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Eline Edel Tennis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@eetennis.nl

 

Wijziging van het privacy beleid
Eline Edel Tennis past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Eline Edel Tennis raad U dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Eline Edel Tennis
Menting 2
7471 TK Goor
info@eetennis.nl

KVK nummer 75304120